جهت استعلام پروانه کسب آجربان مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید...

1.مراجعه به آدرس

سامانه استعلام بر خط اصناف

2.وارد نمودن شماره موبایل و کد ملی جهت ورود به سامانه

1

3.وارد نمودن کد تأیید ارسالی جهت ورود به سامانه

2

4.شناسه صنفی آجربان را در قسمت مربوطه وارد نموده و گواهی صادره را مشاهده فرمائید...
شناسه صنفی آجربان : 1402657340

3