استعلام کرایه

توجه : مبدأ بارگیری جهت کلیه محصولات سبد فروش آجربان ، استان اصفهان شهر اصفهان می باشد. لذا منظور از استان و شهر همان مکان مقصد (تحویل بار) بوده و هزینه کرایه حمل بار ، از شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد بر همین اساس استعلام گردیده و اعلام خواهد شد.

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر